100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

Table of contents

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is een cruciaal instrument binnen de letselschadebranche. Deze gedragscode, ook bekend als de GBL, vormt de leidraad voor de juiste afhandeling van letselschadeclaims.

Sinds de invoering van de Gedragscode Behandeling Letselschade in 2006, heeft het een prominente rol gespeeld in het waarborgen van een eerlijke en respectvolle behandeling van slachtoffers. We vertellen je graag meer over wat de GBL precies inhoudt en hoe deze bijdraagt in de afhandeling van letselschadezaken.

Wat houdt de Gedragscode Behandeling Letselschade in?

De Gedragscode Behandeling Letselschade is een vrijwillige gedragscode die in 2006 is ingevoerd door de Stichting Letselschade Raad, een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de verbetering van de letselschadepraktijk in Nederland.

De GBL is bedoeld om de communicatie, de samenwerking en het vertrouwen tussen alle partijen in een letselschadezaak te bevorderen. Het bevat een aantal uitgangspunten en normen die de partijen moeten naleven.

Zo moeten de partijen in een letselschadezaak elkaar respectvol behandelen, elkaar tijdig informeren, rekening houden met elkaars belangen en streven naar een snelle en rechtvaardige afwikkeling van de zaak. De GBL geldt voor alle soorten letselschadezaken, behalve voor zaken die onder het strafrecht vallen.

Wat zijn de voordelen van de GBL?

De GBL heeft als doel om het leed van het slachtoffer te verminderen en de kwaliteit van de letselschadebehandeling te verhogen. Door de GBL toe te passen, kunnen de partijen onder andere de volgende voordelen behalen:

 • Betere communicatie: beide partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten, spreken dezelfde taal en houden elkaar op de hoogte.
 • Betere samenwerking: beide partijen werken samen aan een oplossing, maken duidelijke afspraken en komen hun verplichtingen na.
 • Beter vertrouwen: beide partijen tonen begrip voor elkaar, respecteren elkaars standpunten en vermijden onnodige conflicten.
 • Snellere afwikkeling: beide partijen zorgen voor een vlotte afhandeling van de zaak, voorkomen vertragingen en beperken de kosten.
 • Rechtvaardigere uitkomst: beide partijen zorgen voor een eerlijke vergoeding van de schade, houden rekening met alle relevante factoren en volgen de geldende wet- en regelgeving.

Hoe wordt de GBL nageleefd?

De GBL is geen wet, maar een zelfregulering. Dat betekent dat de partijen zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de gedragscode. De Stichting Letselschade Raad houdt toezicht op de toepassing van de GBL en stimuleert de partijen om zich eraan te houden. Dit doen ze onder andere door:

 • Geven van voorlichting en advies over de GBL aan alle betrokkenen;
 • Organiseren van trainingen en bijeenkomsten over de GBL voor professionals in de letselschadebranche;
 • Ontwikkelen van instrumenten en richtlijnen die de GBL ondersteunen, zoals de Letselschade Richtlijnen, de Medische Paragraaf en de Gedragscode Openheid medische incidenten;
 • Uitvoeren van audits en onderzoeken om de naleving van de GBL te meten en te verbeteren;
 • Behandelen van klachten en geschillen over de GBL via de Klachten- en Geschillenregeling Letselschade (KGL).

Herziening van de Gedragscode Behandeling Letselschade in 2012

In 2010 heeft een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de letselschadebranche, de GBL uit 2006 geheel herzien.

De projectgroep heeft daarbij gebruikgemaakt van de opgedane ervaringen en inzichten binnen de eigen en aanverwante beroepsgroepen. Ook hebben zij consultatierondes gehouden met andere belanghebbenden, zoals slachtofferorganisaties, medisch adviseurs bij letselschade en rechters.

De herziening van de GBL in 2012 had als doel om de gedragscode meer aan te laten sluiten bij de praktijk en de behoeften van het slachtoffer. Hieruit zijn 10 nieuwe gedragsregels voortgevloeid:

 1. Informeren over belangenbehartiging
 2. Ontvangst bevestigen
 3. Onderzoek starten
 4. Standpunt innemen
 5. Verdieping en contact
 6. Schadeoverzicht opstellen
 7. Binnen 14 dagen uitkeren
 8. Langer dan twee jaren: evalueren
 9. Oplossing zoeken
 10. Een derde inschakelen

De tien gedragsregels van de GBL

Om u een duidelijk beeld te kunnen verschaffen over wat de GBL precies inhoudt, hebben we alle gedragsregels die zijn voortgevloeid uit de herziene versie van 2012 voor je onder elkaar gezet.

Gedragsregel 1: Informeren over belangenbehartiging

Als iemand hulp zoekt bij het regelen van een schadeclaim, moet de persoon die helpt, goed uitleggen hoe die kan helpen. Hij/zij moet denken aan wat het beste is voor degene die letselschade heeft opgelopen.

Gedragsregel 2: Ontvangst bevestigen

De verzekeraar moet binnen twee weken laten weten dat ze de informatie over wie verantwoordelijk is voor de schade hebben ontvangen. Dit laten ze schriftelijk weten aan degene die schade heeft en aan de persoon die helpt.

Gedragsregel 3: Onderzoek starten

De verzekeraar moet snel en zorgvuldig uitzoeken wie verantwoordelijk is voor de schade zodra ze de informatie ontvangen.

Gedragsregel 4: Standpunt innemen

Binnen drie maanden na het ontvangen van de informatie over wie verantwoordelijk is, moet de verzekeraar laten weten wat ze denken over wie schuld heeft.

Gedragsregel 5: Verdieping en contact

Iedereen probeert samen te werken voor passende oplossingen die passen bij de persoonlijke situatie en werk van degene die schade heeft. De verzoeken om extra informatie moeten redelijk zijn.

De verzekeraar begrijpt dat het voor de persoon moeilijk kan zijn om deze informatie te vinden. Minstens één keer per jaar moet er persoonlijk contact zijn om te horen hoe het gaat, behalve als de persoon zegt dat hij dit niet wil.

Gedragsregel 6: Schadeoverzicht opstellen

De persoon die helpt, maakt samen met degene die schade heeft een duidelijk overzicht van wat voor schade er is. De verzekeraar laat weten welke schade ze erkennen en wat ze nog verder willen onderzoeken.

Ook laten ze weten wat hun standpunt is over het vergoeden van kosten voor hulp van buiten de rechtbank en eventueel specialistisch onderzoek. Dit worden ook wel de buitengerechtelijke kosten genoemd.

Gedragsregel 7: Binnen 14 dagen uitkeren

Als de verzekeraar akkoord gaat met een schadebedrag, moeten ze dit bedrag binnen 14 dagen betalen.

Gedragsregel 8: Langer dan twee jaren: evalueren

Als het langer dan twee jaar duurt om de schade af te handelen, gaan beide partijen (op initiatief van de verzekeraar) bekijken waarom het zo lang duurt. Ze spreken duidelijk af welke stappen ze gaan nemen om de schade zo snel mogelijk af te handelen en wie verantwoordelijk is voor deze stappen.

Gedragsregel 9: Oplossing zoeken

Als er problemen zijn in de afhandeling, gaan beide partijen precies uitzoeken wat het probleem is en proberen ze samen snel een oplossing te vinden.

Gedragsregel 10: Een derde inschakelen

Als beide partijen er niet uitkomen, vragen ze iemand anders om te helpen bij het vinden van een oplossing. Ze proberen dit samen te beslissen.

Belangrijkste principes van de Gedragscode Behandeling Letselschade

De Gedragscode Behandeling Letselschade omvat verschillende belangrijke principes die zorgen voor een eerlijke en respectvolle behandeling van slachtoffers. Enkele van de kernpunten zijn:

1. Eerlijkheid en Transparantie

De GBL streeft ernaar om het proces van letselschade afhandeling zo transparant mogelijk te maken. Dit houdt in dat alle betrokken partijen open en eerlijk communiceren over de gang van zaken en de te verwachten stappen in het proces.

2. Actieve en Adequate Informatieverstrekking

Een essentieel aspect van de GBL is het verstrekken van duidelijke en begrijpelijke informatie aan het slachtoffer. Dit omvat informatie over rechten, plichten en de voortgang van de zaak.

3. Voortvarendheid en Voortgangsbewaking

De code benadrukt het belang van een voortvarende afhandeling van letselschadezaken. Er dient regelmatig te worden geëvalueerd of het proces volgens een redelijk tempo verloopt.

4. Respect voor de Medische Paragraaf

Een cruciaal onderdeel van de GBL is de medische paragraaf. Deze paragraaf waarborgt de juiste omgang met medische informatie van het slachtoffer, met inachtneming van privacy en vertrouwelijkheid.

Wat is de rol van de Medische Paragraaf binnen de GBL?

De medische paragraaf binnen de Gedragscode Behandeling Letselschade is van bijzonder belang. Deze paragraaf legt vast hoe medische informatie van het slachtoffer verzameld, gebruikt en gedeeld dient te worden.

Het waarborgt de privacy van het slachtoffer en zorgt ervoor dat medische gegevens alleen worden ingezet voor het doel van de letselschade afhandeling.

Volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade dient de medische paragraaf opgesteld te worden in samenspraak met de betrokken partijen, waaronder medische professionals, het slachtoffer en de belangenbehartiger.

Juridische hulp bij uw letselschadezaak

Bent u op zoek naar een belangenbehartiger bij uw letselschadezaak? Raadpleeg dan een van de letselschadespecialisten van Letselschadezorg.nl. Onze specialisten zullen te allen tijde uw belangen behartigen in uw zaak waarbij de gedragsregels van de GBL worden nageleefd.

Hierdoor kunt u rekenen op een eerlijke en zorgvuldige afhandeling van uw letselschadezaak en een schadevergoeding waar u recht op heeft. Door het inschakelen van een letselschade expert kunt u zich focussen op uw herstel!

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram