100% Gratis Juridisch Advies
Hoogst mogelijke Schadevergoedig
15 Jaar Ervaring

Waarmee kunnen we je helpen?

Vergoeding bereken
Meld mijn schade

Contact

Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00
info@letselschadehulp.nl
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Slotbetaling letselschade

Table of contents

Een slotbetaling bij letselschade is een belangrijk moment in een letselschadezaak. Het betekent dat u een definitieve vergoeding krijgt voor de schade die u heeft geleden door het ongeval.

Maar hoe werkt een slotbetaling precies? Wanneer wordt deze uitbetaald? En waar moet u op letten bij het accepteren van een slotbetaling? In dit artikel geven we antwoord op deze en andere vragen over de slotbetaling bij letselschade.

Wat is een slotbetaling bij letselschade?

Een slotbetaling bij letselschade is de laatste betaling die u ontvangt van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Deze betaling is bedoeld om alle schadeposten van de letselschade af te wikkelen die u heeft door het ongeval.

Denk hierbij aan materiële schade, zoals medische kosten, reiskosten, verlies van inkomsten, huishoudelijke hulp en smartengeld. Maar ook aan immateriële schade, zoals pijn, verdriet, verminderde levensvreugde en psychische klachten.

Een slotbetaling wordt meestal gedaan nadat uw letsel is genezen of gestabiliseerd. Dat wil zeggen dat er geen verdere verbetering of verslechtering van uw situatie wordt verwacht. Dit wordt ook wel de medische eindtoestand genoemd. Op dat moment kan de definitieve omvang van uw schade worden vastgesteld en de vergoeding voor letselschade worden uitbetaald.

Wanneer wordt de slotbetaling bij letselschade uitbetaald?

De slotbetaling bij letselschade wordt uitbetaald nadat u en de tegenpartij het eens zijn geworden over de hoogte van de schadevergoeding. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

 1. U onderhandelt zelf met de tegenpartij over de schadevergoeding. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een schadeclaim formulier of een schadestaat. U stuurt deze naar de tegenpartij met een verzoek om akkoord te gaan met uw claim.
 2. U schakelt een juridisch adviseur in om namens u te onderhandelen met de tegenpartij. Deze kan u helpen om een reële en rechtvaardige schadevergoeding te krijgen. U kunt hiervoor een letselschade advocaat inschakelen.
 3. U laat een onafhankelijke derde partij beslissen over de hoogte van de schadevergoeding. Dit kan bijvoorbeeld een mediator, een arbiter of een rechter zijn. Beide partijen moeten dan wel instemmen met deze vorm van geschillenbeslechting.

Zodra u en de tegenpartij het eens zijn over de schadevergoeding, wordt deze vastgelegd in een overeenkomst. Dit wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. Hierin staat onder andere het bedrag van de slotbetaling, de datum van betaling, de wijze van betaling en eventuele voorwaarden of voorbehouden. U en de tegenpartij moeten deze overeenkomst beiden ondertekenen.

De slotbetaling moet binnen een redelijke termijn worden uitbetaald nadat u en de tegenpartij de overeenkomst hebben getekend. Meestal is dit binnen 14 dagen na ondertekening. Als de tegenpartij niet op tijd betaalt, kunt u aanspraak maken op wettelijke rente en incassokosten.

Hoogte van de slotbetaling in een letselschadezaak

De hoogte van de slotbetaling in een letselschadezaak hangt af van verschillende factoren, zoals:

 1. De ernst en duur van uw letsel
 2. De mate van aansprakelijkheid van de tegenpartij
 3. De invloed van het ongeval op uw leven
 4. De hoogte van uw materiële- en immateriële schade
 5. De eventuele eigen schuld of medeschuld die u heeft aan het ongeval
 6. De juridische kosten die u heeft gemaakt

De slotbetaling is dus maatwerk en verschilt per zaak. Er is geen vaste formule of tabel om de hoogte van de letselschade te berekenen. Wel zijn er richtlijnen en jurisprudentie die u kunnen helpen om een indicatie te krijgen van de slotbetaling.

U kunt ook onze online letselschade calculator gebruiken om een globale schatting te maken van de slotbetaling. Houd er wel rekening mee dat dit slechts een indicatie is en geen garantie. De uiteindelijke slotbetaling kan hoger of lager uitvallen dan de berekening.

Wat kunt u doen als u het niets eens bent met de slotbetaling?

Als u het niet eens bent met de slotbetaling die de tegenpartij u aanbiedt, kunt u verschillende stappen ondernemen:

 1. U kunt proberen om alsnog tot een akkoord te komen met de tegenpartij. Hiervoor dient u uw standpunt te onderbouwen met bewijsstukken, zoals medische rapporten, loonstroken, bonnetjes, foto’s of getuigenverklaringen. Ook is het mogelijk om een contra-expertise uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige.
 2. U kunt een klacht indienen bij de tegenpartij of diens verzekeraar. Maak hiervoor gebruik van de interne klachtenprocedure van de tegenpartij of diens verzekeraar. U kunt ook een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of het Verbond van Verzekeraars.
 3. U kunt een beroep doen op een geschillenregeling die is opgenomen in de overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld een mediationclausule, een arbitrageclausule of een bindend adviesclausule zijn. Beiden partijen moeten dan instemmen met deze vorm van geschillenbeslechting.
 4. U kunt een juridische procedure starten tegen de tegenpartij. Dit doet u door een dagvaarding uit te brengen bij de rechtbank of een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Een juridische procedure kan lang duren en veel kosten met zich meebrengen. Bovendien is de uitkomst onzeker. U moet daarom goed afwegen of dit de moeite waard is.

Zaken om rekening mee te houden bij de slotbetaling

Bij het accepteren van een slotbetaling zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle aspecten, zodat u niet voor onverwachtse verrassingen komt te staan.

Voorschotten worden in mindering gebracht op de slotbetaling

Als u letselschade heeft opgelopen door een ongeval, heeft u in sommige gevallen recht op een voorschot op uw schadevergoeding. Dit is een tussentijdse betaling die u ontvangt van de tegenpartij of diens verzekeraar om uw lopende kosten te dekken. Een voorschot is bedoeld om te voorkomen dat u in financiële problemen komt door het ongeval.

Voorschotten worden echter in mindering gebracht op de slotbetaling. Dit betekent dat u bij de slotbetaling minder geld krijgt dan het totale bedrag van uw schadevergoeding. U moet daarom goed bijhouden hoeveel voorschotten u heeft ontvangen en waarvoor deze zijn gebruikt.

Finale kwijting: neem een voorbehoud op in de overeenkomst

Als u een slotbetaling accepteert, geeft u meestal finale kwijting aan de tegenpartij. Dit betekent dat u afstand doet van uw recht om in de toekomst nog meer schadevergoeding te eisen van de tegenpartij.

U sluit hiermee dus definitief uw letselschadezaak af. Hierdoor kunt u dan op later moment geen aanspraak meer maken op een hogere of aanvullende vergoeding, ook niet als uw situatie verandert of verslechtert. Veel verzekeraars bieden u daarom in een vroeg stadium een afwikkelingsvoorstel aan voor het afwikkelen van de letselschadezaak.

Dit kan echter nadelig zijn als u nog niet zeker bent van de gevolgen van het ongeval op lange termijn. Het kan zijn dat u later meer schade ondervindt dan u nu kunt voorzien. Bijvoorbeeld omdat uw letsel toch niet helemaal geneest, omdat u meer medische behandelingen nodig heeft, omdat u arbeidsongeschikt raakt door letselschade of omdat u psychische klachten krijgt.

Om dit te voorkomen, kunt u een voorbehoud opnemen in de overeenkomst. Dit is een clausule die bepaalt dat de letselschadezaak onder bepaalde voorwaarden weer heropend kan worden en u alsnog aanspraak kunt maken op een aanvullende schadevergoeding.

Dit kan bijvoorbeeld zijn als uw letsel binnen een bepaalde termijn verergert, als er nieuwe schadeposten ontstaan of als er sprake is van een medische fout. U moet dan wel kunnen aantonen dat deze omstandigheden verband houden met het ongeval.

Laat de tegenpartij een belastinggarantie tekenen

Een slotbetaling bij letselschade is in principe onbelast. Dit betekent dat u geen inkomstenbelasting of vermogensbelasting hoeft te betalen over de schadevergoeding die u ontvangt. U kunt dus het volledige bedrag van de slotbetaling behouden.

Er zijn echter situaties waarin de Belastingdienst toch belasting kan heffen over de slotbetaling. Bijvoorbeeld als de slotbetaling wordt gezien als een vervanging van uw inkomen, als de slotbetaling wordt belegd of gespaard, of als de slotbetaling wordt uitgekeerd in termijnen.

Om te voorkomen dat u achteraf met een belastingaanslag wordt geconfronteerd, kunt u de tegenpartij vragen om een belastinggarantie te tekenen. Dit is een verklaring waarin de tegenpartij zich verplicht om eventuele belastingen die u moet betalen over de slotbetaling voor zijn rekening te nemen. Hierdoor bent u dan gevrijwaard van fiscale risico’s.

Controleer of de slotbetaling financiële gevolgen voor u heeft

Een slotbetaling bij letselschade kan ook andere financiële gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld voor uw recht op toeslagen, uitkeringen, subsidies of kwijtscheldingen. Het kan zijn dat u door de slotbetaling minder of geen recht meer heeft op deze financiële tegemoetkomingen. Dit kan uw besteedbaar inkomen verminderen.

U moet daarom goed controleren of de slotbetaling invloed heeft op uw financiële situatie. Neem hiervoor contact op met de instanties die deze tegemoetkomingen verstrekken, zoals de Belastingdienst, het UWV, de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank.

Schakel eventueel een financieel adviseur in

In geval dat u een groot bedrag aan schadevergoeding ontvangt, kan het verstandig zijn om een financieel adviseur in te schakelen. Deze kan u helpen om uw financiële situatie in kaart te brengen en om een passend plan te maken voor de besteding van de slotuitkering. Een financieel adviseur kan u bijvoorbeeld adviseren over:

 1. Het aflossen van schulden;
 2. Het sparen of beleggen van geld;
 3. Het aanpassen van uw budget;
 4. Het regelen van uw pensioen;
 5. Het afsluiten of wijzigen van verzekeringen;
 6. Het doen van schenkingen of nalatenschappen.

Een financieel adviseur kan u ook helpen om fiscaal voordelig om te gaan met de slotbetaling. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van vrijstellingen, aftrekposten of heffingskortingen.

Let op met het afkopen van letselschade

Soms kan de tegenpartij u een aanbod doen om uw letselschade af te kopen. Dit betekent dat u een eenmalig bedrag krijgt als slotbetaling, in ruil voor het afzien van verdere aanspraken op schadevergoeding. Dit kan aantrekkelijk lijken, omdat u dan snel en eenvoudig uw zaak kunt afsluiten.

Maar let op: het afkopen van letselschade kan ook nadelen hebben. Bijvoorbeeld:

 1. Het bedrag dat u krijgt aangeboden kan lager zijn dan de werkelijke waarde van uw schade.
 2. U kunt geen aanspraak meer maken op een hogere of aanvullende vergoeding, ook niet als uw situatie verandert of verslechtert.
 3. U kunt te maken krijgen met fiscale of financiële gevolgen die u niet heeft voorzien.

U moet goed nadenken voordat u akkoord gaat met het afkopen van letselschade. Laat u niet onder druk zetten door de tegenpartij of diens verzekeraar. Vraag altijd om bedenktijd en laat u goed informeren over de gevolgen van het afkopen van letselschade.

Schakel juridische hulp in

De slotbetaling is een belangrijk onderdeel in het afwikkelen van uw letselschadezaak. Het is daarom verstandig om juridische hulp in te schakelen bij het onderhandelen, vaststellen en accepteren van de slotbetaling. Een juridisch adviseur van Letselschadezorg.nl kan u helpen bij het behartigen van uw belangen.

Ook staan we u bij als u het niet eens bent met de hoogte van de slotbetaling of als u problemen ondervindt met de uitbetaling. Eventueel kunnen we u ondersteunen in een klachtprocedure, een geschillenregeling of een juridische procedure. Plan direct een afspraak om uw situatie aan ons voor te leggen en wij gaan voor u aan de slag!

Zij gingen u voor

Onze cliënten delen hen verhalen
Uitstekend
Een score van 4,7 uit 5 op basis van 391 reviews

Hoeveel Letselschadevergoeding
kunt u krijgen?

U kunt dit geheel vrijblijvend aanvragen en binnen 1 dag ontvangen!
Letselschade advocaat Vincent

Neem contact
met ons op

Rotterdam Building
Microlab - 11de verdieping
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam

KVK: 81777833
BTW: NL863400589B01
Mail: info@letselschadezorg.nl
Bel ons 085 060 0249
Bereikbaar tussen 08:00 en 18:00

Contactformulier

Wil je jouw letselschade melden of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.

"*" indicates required fields

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram